ARTETERAPIE

Název vzdělávacího programu
ARTETERAPIE

Poskytovatel vzdělávání
Akademie Alternativa s.r.o. – instituce akreditovaná MŠMT, GARANCE: Asociace arteterapie ČR
Místo konání výuky
Olomouc
Délka trvání
tříleté víkendové studium
Celkový počet hodin
480
Školné
17 000 Kč / semestr

V ceně školného je i zajištění tlumočení do češtiny v případě výuky zahraničního lektora.

Výuka probíhá cca 1x v měsíci :
- 30 setkání za studium, 10 za rok
- sobota / neděle (možnost intenzivního soustředění)
- student absolvuje 160 hodin za rok

Diplomovaný terapeut

V dalších ročnících navýšení školného max. o 10 % z částky školného předchozího roku studia.

MŠMT

Vzdělávací program
je akreditován MŠMT
č.j.: MSMT - 391/2021-1


MAUT

Činnost instituce je garantována
Mezinárodní asociací uměleckých
terapií - MAUT


Absolvent získá Diplom od instituce akreditované MŠMT a dle zvoleného programu i garanci participujících subjektů - ČHS SPHT – České hudební společností - společnosti pro hudební terapii, MAUT – Mezinárodní asociace uměleckých terapií, která je členem Evropské konfederace muzikoterapie se sídlem v Bruselu a členem Světové federace muzikoterapie  (WFMT) atd. Absolvent, který úspěšně splní všechny požadavky a kritéria získává titul "DT" a status: Umělecký terapeut (respektováno mezinárodně působícími asociacemi) a je zapsán do Mezinárodního registru arteterapeutů, muzikoterapeutů, dramaterapeutů, tanečně - pohybový terapeutů - dle kritérií a standardů mezinárodní instituce v návaznosti na platnou legislativu ČR. Údaje o mezinárodní garanci všech programů jsou uvedeny na Diplomu Akademie Alternativa - instituci akreditované MŠMT. 

Psychologové a speciální pedagogové získávají v závislosti na výběru studijního programu kromě diplomu i Osvědčení o absolvování akreditovaného studijního programu v rámci prohlubování odborné kvalifikace v souladu se zákonem 563/2004 Sb.

 

Dr. Marian Liemann (Skupinová arteterapie):

"Arteterapie využívá výtvarné umění jako prostředek k osobnímu vyjádření v rámci komunikace, spíše než aby se snažila o esteticky uspokojivé výsledné produkty, posuzované vnějšími měřítky."   

 

Studenti vzdělávacího programu arteterapie se seznámí s předměty zaměřenými konkrétně na arteterapeutickou praxi, ale součástí studia je i vhled do muzikoterapie, dramaterapie, pohybové terapie a některých disciplín alternativní medicíny. Během studia si osvojí techniky arteterapie, diagnostikování výtvarných prací, práci s dokumentací u klientů a získají globální vhled do problematiky terapeutických disciplín. Výuka programu arteterapie probíhá formou skupinových setkání s důrazem na individuální přístup ke každému jednotlivci. Důraz je kladen na prožitek, arteterapeutické sebezkušenostní techniky a praktické dovednosti, které jsou podepřeny teoretickými znalostmi a příklady z praxe. Lektory jsou zkušení terapeuté z praxe, vysokoškolští učitelé i lékaři. Studentům programu arteterapie přednášejí odborníci z tuzemska i zahraničí.

Absolvent, který úspěšně splní všechny požadavky a kritéria získává status: Umělecký terapeut (respektováno mezinárodně působícími asociacemi) a je zapsán do Mezinárodního registru arteterapeutů, muzikoterapeutů, dramaterapeutů, tanečně - pohybový terapeutů - dle kritérií a standardů mezinárodní instituce v návaznosti na platnou legislativu ČR. Údaje o mezinárodní garanci všech programů jsou uvedeny na Diplomu Akademie Alternativa - instituci akreditované MŠMT. Student a absolvent Akademie Alternativa získává bezplatné členství v Mezinárodní asociaci uměleckých terapií - MAUT - konfederaci fyzických a právnických osob (www.maut.cz) a může využívat členské výhody v mezinárodním rozsahu.


Studenti se během studia důkladně seznámí s komplexním teoretickým základem významu arteterapie, teoretickými východisky, symbolickým výkladem, se symbolikou plochy a barev, teoretickými podklady oboru grafognostiky i grafologie, s přístupy, metodami a technikami nejen u nás, ale i v zahraničí, s výsledky tuzemských i zahraničních výzkumů, se základními kriterii a profilací osobnosti arteterapeuta, zásadami vedení arteterapeutického individuálního i skupinového sezení, zásadami a možnostmi supervize, s metodami sestavování arteterapeutické dokumentace atd. Ke studiu patří teoretická i praktická příprava pro erudovanou terapeutickou práci s těmito základními projektivními technikami arteterapie:

  • Kresba lidské postavy (DAP)
  • Kresba lidské postavy (FDT)
  • Dětská „Kresba pána“
  • Test stromu (Der Baumtest)
  • Kresba rodiny
  • Kresba začarované rodiny
  • Kresba domu
     

 

Zájemci o studium, kteří chtějí po absolvování studia nabízených programů pracovat na profesionální úrovni, mají možnost využít speciálně sestavenou koncepci studia na naší škole. Znalosti a dovednosti, které studiem na Akademii Alternativa získáte, jsou základem pro možnost výkonu povolání a profesního uplatnění v rámci nabízených vzdělávacích programů s Akreditací MŠMT.

 

Podmínky přijetí:
- řádně vyplněná přihláška ke studiu
- úspěšné absolvování příjímacího řízení dle stanovených kritérii 
- student nemusí mít předchozí výtvarné vzdělání

 

Na základě zaslané vyplněné přihlášky Vám bude doručena pozvánka k přijímacímu řízení. O přijetí na obor arteterapie rozhoduje splnění požadavků pro přijímací řízení a pořadí obdržených přihlášek. Kapacita ročníku je omezena.

 

 

 

 

 

Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa