MUZIKOTERAPIE

Název vzdělávacího programu
MUZIKOTERAPIE

Poskytovatel vzdělávání
Akademie Alternativa s.r.o. – instituce akreditovaná MŠMT, GARANCE: Asociace muzikoterapie ČR
Místo konání výuky
Olomouc
Délka trvání
tříleté víkendové studium
Celkový počet hodin
480
Školné
17 000 Kč / semestr

V ceně školného je i zajištění tlumočení do češtiny v případě výuky zahraničního lektora.

Výuka probíhá cca 1x v měsíci :
- 30 setkání za studium, 10 za rok
- sobota / neděle (možnost intenzivního soustředění)
- student absolvuje 160 hodin za rok

Diplomovaný terapeut

V dalších ročnících navýšení školného max. o 10 % z částky školného předchozího roku studia.

MŠMT

Vzdělávací program
je akreditován MŠMT
č.j.: MSMT - 391/2021-1


MAUT

Činnost instituce je garantována
Mezinárodní asociací uměleckých
terapií - MAUT


Absolvent získá Diplom od instituce akreditované MŠMT a dle zvoleného programu i garanci participujících subjektů - ČHS SPHT – České hudební společností - společnosti pro hudební terapii, MAUT – Mezinárodní asociace uměleckých terapií, která je členem Evropské konfederace muzikoterapie se sídlem v Bruselu a členem Světové federace muzikoterapie  (WFMT) atd. Absolvent, který úspěšně splní všechny požadavky a kritéria získává titul "DT" a status: Umělecký terapeut (respektováno mezinárodně působícími asociacemi) a je zapsán do Mezinárodního registru arteterapeutů, muzikoterapeutů, dramaterapeutů, tanečně - pohybový terapeutů - dle kritérií a standardů mezinárodní instituce v návaznosti na platnou legislativu ČR. Údaje o mezinárodní garanci všech programů jsou uvedeny na Diplomu Akademie Alternativa - instituci akreditované MŠMT. 

Psychologové a speciální pedagogové získávají v závislosti na výběru studijního programu kromě diplomu i Osvědčení o absolvování akreditovaného studijního programu v rámci prohlubování odborné kvalifikace v souladu se zákonem 563/2004 Sb.

 

Americká muzikoterapeutická asociace, 1998 in Müller, 2007: 

"Muzikoterapie je předepsané použití hudby kvalifikovanou osobou za účelem dosažení pozitivních změn v psychologickém, tělesném, kognitivním a sociálním fungování jedince se zdravotními nebo edukačními problémy."

Studenti programu muzikoterapie se seznámí s předměty zaměřenými konkrétně na muzikoterapeutickou praxi, ale součástí programu je i vhled do arteterapie, dramaterapie, eurytmie a některých disciplín alternativní medicíny. Během studia si osvojí hru na terapeutické hudební nástroje, mezi něž patří lyry, chtotty, kantely, různé druhy fléten, citery a další. Výuka probíhá formou skupinových setkání s důrazem na individuální přístup ke každému jednotlivci. Důraz je kladen na prožitek, muzikoterapeutické sebezkušenostní techniky a praktické dovednosti, které jsou podepřeny teoretickými znalostmi a příklady z praxe. Součástí výuky muzikoterapie je letní intenzivní muzikoterapeutický sebezkušenostní výcvik. Lektory jsou zkušení terapeuté z praxe, vysokoškolští učitelé i lékaři. Studentům programu muzikoterapie přednášejí odborníci z tuzemska i zahraničí.

Absolvent, který úspěšně splní všechny požadavky a kritéria získává status: Umělecký terapeut (respektováno mezinárodně působícími asociacemi) a je zapsán do Mezinárodního registru arteterapeutů, muzikoterapeutů, dramaterapeutů, tanečně - pohybový terapeutů - dle kritérií a standardů mezinárodní instituce v návaznosti na platnou legislativu ČR. Údaje o mezinárodní garanci všech oborů jsou uvedeny na Diplomu Akademie Alternativa - instituci akreditované MŠMT. Student a absolvent Akademie Alternativa získává bezplatné členství v Mezinárodní asociaci uměleckých terapií - MAUT - konfederaci fyzických a právnických osob (www.maut.cz) a může využívat členské výhody v mezinárodním rozsahu.

Zájemci o studium, kteří chtějí po absolvování studia nabízených programů pracovat na profesionální úrovni, mají možnost využít speciálně sestavenou koncepci studia na naší škole. Znalosti a dovednosti, které studiem na Akademii Alternativa získáte, jsou základem pro možnost výkonu povolání a profesního uplatnění v rámci nabízených vzdělávacích programů akreditovaných MŠMT.

Během studia se seznámíte např. s metodami:

  • Psychosomatická muzikoterapie
  • Hudebně - edukační terapie (HET)
  • Hudba těla – Česká muzikoterapeutická metodika
  • Werbeck metoda - škola odhalení hlasu
  • Diagnostické metody v muzikoterapii
  • Metodika - specifické poruchy učení a chování
  • Interaktivní metody v muzikoterapii
  • Model muzikoterapeutické intervence - 13P, 2U a 9I
  • Holistický přístup v muzikoterapii
  • Životní cesta a sebepojetí jako muzikoterapeutický model

 

 

 

Zájemci o studium, kteří chtějí po absolvování studia nabízených programů pracovat na profesionální úrovni, mají možnost využít speciálně sestavenou koncepci studia na naší škole. Znalosti a dovednosti, které studiem na Akademii Alternativa získáte, jsou základem pro možnost výkonu povolání a profesního uplatnění v rámci nabízených vzdělávacích programů s Akreditací MŠMT.

 

Podmínky přijetí:
- řádně vyplněná přihláška ke studiu
- úspěšné absolvování příjímacího řízení dle stanovených kritérii 
- student nemusí mít předchozí hudební vzdělání

 

Na základě zaslané vyplněné přihlášky Vám bude doručena pozvánka k přijímacímu řízení. O přijetí na obor muzikoterapie rozhoduje splnění požadavků pro přijímací řízení a pořadí obdržených přihlášek. Kapacita ročníku je omezena.

 

 

 

 

 

Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa