Legislativa (MAUT)

Legislativní proces v uměleckých terapiích –  aktuální situace

 

MAUT - Mezinárodní asociace uměleckých terapií se podílí na vzniku profesí arteterapeut, muzikoterapeut, dramaterapeut a tanečně – pohybový terapeut. V prosinci 2023 naše asociace opětovně poctivě pracovala na možnosti, aby umělečtí terapeuté byli ukotveni v zákoně. Zatím tomu tak bohužel není a žádný  zákon, ani závazný předpis nestanovuje, kdo je a kdo není arteterapeut, muzikoterapeut, dramaterapeut, tanečně – pohybový terapeut.

 

Naše snažení na poli legislativním i odborném se setkává se vstřícným přijetím jak u dalších odborných a profesních společností a organizací, které působí v uměleckých terapiích, tak u dalších příbuzných oborů v rámci mezirezortního  působení.

 

Očekáváte, že MAUT bude prezentovat pouze svůj návrh, co musíte splnit proto, abyste byli kvalifikováni jako umělečtí terapeuté? Budete hledat na našich webových stránkách informaci, že jedině tím, že budete našimi členy můžete dosáhnout profesního členství – tedy být podle nás kvalifikovaní? Očekáváte, že Vás budeme zavazovat pouze k členství v naší asociaci, abyste naplnili profesní standardy ze zahraničí? Myslíte, že půjdeme cestou, která bude uznávat pouze vzdělávací akce, které budou garantovány pouze naší asociací? Nebo se budeme dokonce veřejně distancovat od profesních kurzů, akcí a vzdělávání jiných kolegů?

 

Tento přístup od MAUTu neočekávejte! Na rozdíl od asociací, které zavazují k nutnosti členství pouze u nich a svůj návrh považují za nejlepší a jediný, naše myšlenka je jiná: MEZIREZORTNÍ a MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE.

 

MAUT má svůj profesní návrh ukotvení uměleckých terapií v zákoně, ale respektuje mezirezortní diskusi, naslouchá názorům jiných asociací a organizací. Ačkoli máme největší členskou základnu v ČR aktivně propojenou se zahraničím, jsme otevřeni mezirezortní diskusi a nikdy nezavazujeme pouze ke členství v MAUTu nebo k nutnosti garancí akcí pouze našimi odborníky. Z našeho pohledu jsou dané snahy, které je možné vidět v jiných asociacích neetické, manipulativní a podle nás svědčí o tom, že získat členskou základnu je pro tyto asociace velký problém a uchylují se pak k různým cestám, jak základnu uměle rozšířit pod vnímatelnou hrozbou – buď u nás, nebo máte smůlu – jinde to nepůjde!

 

MAUT si profesionálů v oboru, studentů i laické veřejnosti, která se o dění v uměleckých terapiích zajímá, váží. Jste všichni pro nás velkou inspirací a každý námět, nápad, myšlenka, impulz nebo i konstruktivní kritika je pro nás motivací v naší  činnosti pokračovat a neustále ji zlepšovat.

 

Vymezení naší činnosti je stabilní – víme kam směřujeme, máme od počátku stanovenou vizi i misi a v profesních otázkách máme ujasněnou terminologickou identifikaci – včetně např. názvu UMĚLECKÉ TERAPIE. A to není málo – podívejte se do historie jiných kolegů, kteří ani dostatečně nevymezili svůj postoj, terminologické zázemí, neustále mění název pro terapie – nejprve expresivní, pak kreativní, později kreativní umělecké. A my se jen díváme na stav, který zřetelně směřuje k našemu původnímu a logickému názvu UMĚLECKÉ TERAPIE. Máme důkazně a terminologicky vymezené pole UMĚLECKÝCH TERAPIÍ a PSYCHOTERAPIE, podílíme se na mezinárodních výzkumech, mezinárodně uznávaní odborníci naší asociace působí v rámci odborné veřejnosti, z per daných odborníků vycházejí odborné články, studie i knihy, pracujeme pod supervizí a naši supervizoři aktivně a úspěšně působí v tuzemsku i zahraničí, jsme členy evropských i světových profesních konfederací. Zajímáme se o osvětu a vzdělávání, spolupracujeme se vzdělávacími institucemi, které akreditovalo MŠMT nebo MPSV a jsou kontrolované státem, tedy podléhají určité kontrolní činnosti a musí mít odbornou úroveň, která je sledovaná. Mezi absolventy těchto podporovaných institucí patří již hojně zastoupený titul DT – diplomovaný terapeut s platností ve všech státech EU. Naše činnost je kontinuální, odborná, názorově pevná, ale otevřená odborné diskusi i podnětům z řad odborné i  laické veřejnosti.

 

Členové MAUTu mají často i členství zdarma – např. podpora studentů v instituci akreditované MŠMT – Akademie Alternativa s.r.o. – www.akademiealternativa.cz. A členské poplatky v naší organizaci pro jiné skupiny jsou symbolické – lidé v MAUTu umějí získávat prostředky pro chod organizace jinak než z pravidelných a často vysokých členských příspěvků. I časopis Umělecké terapie vydáváme zcela zdarma. MAUTu se jedná o názorovou jednotnost, spolupráci a pozitivně vymezované pole v oblasti uměleckých terapií.

 

Nenechte se zmást z našeho pohledu agresivním jednáním asociací, které neuznávají jiné názory a pod rouškou neziskové organizace coby spolku vytvářejí obraz tvrdého business světa, který se nestydí ani nedodržet např. písemně sepsané dohody. Tomuto způsobu tvorby image se odborně říká: „Falešná strategie“. A již slovo falešná napovídá mnohé… Nenechte se zmanipulovat, že budete kvalifikovaní jako arteterapeuté, muzikoterapeuté, dramaterapeuté, tanečně – pohyboví terapeuté tím, že splníte podmínky nějaké asociace! Nebo dokonce, že musíte být členové pouze jedné konkrétní! Nenaskočte na hru těch, kteří se o dané snaží – tyto snahy už tu byly – v roce 2012, kdy se některé asociace snažily prosadit dokonce do zákona monopolní postavení, kdy jen ONY budou udávat krok a všem budou nadřazeny. A nevyšlo jim to! Naopak! Ti, co v dané věci těmto snahám pomáhali, měli hodně práce, aby obhájili své názory a pozice. Nenechte se manipulovat, nahnat si strach a podlehnout jednání, které není uzákoněné. Stejně, jako jste obezřetní proti prodejcům „Šmejdům“, buďte opatrní i v terapeutické oblasti. A že byste v této oblasti dané jednání nečekali? My také ne! Ale všude, kde je možnost uplatnit moc, díky níž může dojít ke zlepšení finanční situace, můžete nalézt bahno, pomluvy, dehonestace, snižování respektovaných a uznávaných odborníků nebo distancování od společností a institucí.

 

Očekáváte závěr, kdy si MAUT přihřeje polívčičku s titulkem – Buďte našimi členy? Nedočkáte se! Rádi Vás mezi námi uvítáme, ale budeme s Vámi rádi spolupracovat i v případě, že budete patřit k jiné asociaci, budeme hledat vzájemný dialog a vždy pozitivní směřování. Neboť klienti a pacienti, kteří potřebují UMĚLECKÉ TERAPIE pro nás stojí na prvním místě – nad ubohými a žabomyšími spory a neschopností těch, kteří se sami prezentují jako nejlepší profesionálové, ale při hlubším pohledu za danou prezentaci je vnímatelná snaha nedoceněných po docenění a neuznalých po uznání…

 

Klienti a pacienti nás potřebují, pojďme spojit síly a najít společnou řeč. Když budeme jednotní, budou nám lépe naslouchat i zákonodárci a zákonné ukotvení se může zdařit. Pojďte nám pomoci!

 

Vaše podněty a názory si rádi přečteme :

Mail: maut@centrum.cz

 

Odebírejte e-mailem novinky
z Akademie Alternativa